Liczba Gmin (4)  |  liczba sołectw (63)  |  liczba mieszkańców (49 250)  |  Budżet na LSR (7 117 320,00 zł)  | 
Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała

        LGD Dunajec-Biała:
•  LGD Dunajec Biała
•  Statut i inne dokumenty
•  Lokalna Strategia Rozw.
•  Logo i inne pliki
•  Władze i Rada Decyzyjna
•  Biuro | Kontakt
Informacja Turystyczna
        Nabory wniosków:
  Drugi nabór wniosków

•  Małe projekty
•  Odnowa wsi
•  Mikroprzedsiębiorstwa

  Pierwszy nabór wniosków

•  Małe projekty
•  Odnowa wsi

•  Harmonogram naborów
•  Cele LSR
•  Wzór odwołania

•  Konsultacje
•  Różnicowanie działaln
•  Małe projekty
•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi

  Drugi nabór wniosków

•  Różnicowanie działaln
•  Małe projekty
•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi

•  Harmonogram naborów
•  Cele LSR
•  Wzór odwołania

•  Konsultacje
•  Różnicowanie działaln
•  Małe projekty
•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi

  Drugi nabór wniosków

•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi


•  Harmonogram naborów

•  Różnicowanie działaln. I
•  Różnicowanie działaln. II
•  Małe projekty
•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi


•  Harmonogram naborów

•  Różnicowanie działaln.
•  Małe projekty
•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi

•  Konsultacje
•  Interpretacje
•  Księga Wizualizacji
•  Różnicowanie działaln.
•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi
•  Małe projekty
•  Pula Srodków
•  Interpretacje
•  Konsultacje
        Materiały do pobrania:
•  Uchwały Organów LGD
•  Wytyczne oceny
•  LEADER dobre praktyki
•  Kwartalnik LGD
•  Przykłady działań
•  Materiały ze szkoleń
•  Zapytania ofertowe
Kwartalnik LGD
9 nowych opracowań
        Warto wiedzieć:
Poszukaj Swoje LGD
        Koniecznie zobacz:
Wschodnia Małopolska na Rowerze
Smak na Produkt
Turystyka Wiejska w Europie Srodkowej
Wiejski Smak Europy
Smak na Produkt
1914-1918 Wspomnienie dróg do Europyt
        Skrzynka pomysłów:
•  Masz pomysł ?
•  Daj cynk ...
        Linki Partnerskie:
Tarnowskie Centrum Informacji
Aplikacja SmartSAD
Małopolska agroturystyka
Zarabiaj na turystyce
Szlak architektury drewnianej
Polska Organizacja Turystyczna
biuro@europoland.com

pon. - ptk. 10.00 - 18.00

  KOMUNIKATY DLA BENEFICJENTÓW W NABORZE NA 2010 ROK
WNIOSEK MOŻE SKŁADAĆ:

1. Osoba fizyczna, członek gospodarstwa domowego w gospodarstwie rolnym, która jest ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik w KRUS, który uzyskał w drodze decyzji dopłaty bezpośrednie lub domownik lub małżonek rolnika.


MATERIAŁY DO POBRANIA

Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach od 08 kwietnia 2010 r. do 07 maja 2010 r. Poniżej publikujemy materiały i wniosek.
Wniosek o przyznanie pomocy
192 KB
Wniosek o przyznanie pomocy wersja edytowalna
656 KB
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla działania róznicowanie w kierunku działalności nierolniczej
616 KB
Ekonomiczny plan operacji
336 KB
Ekonomiczny plan operacji (wersja edytowalna)
896 KB
Instrukcja wypełniania Ekonomicznego planu operacji
246 KB
Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis
120 KB
Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis (wersja edytowalna)
40 KB
Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości, że wyraża on zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością - w przypadku, gdy operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym, lub będącej przedmiotem współwłasności.
119 KB
Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości, że wyraża on zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością - w przypadku, gdy operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym, lub będącej przedmiotem współwłasności. (wersja edytowalna)
40 KB
Wniosek o wyprzedzające finansowanie
183 KB
Wniosek o wyprzedzające finansowanie (wersja edytowalna)
352 KB
Instrukcja wypełniania wniosku o Wyprzedzające finansowanie
184 KB
UWAGA: osoby/podmioty które nie posiadają:

Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym nadanym zgodnie z Ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz 76 z póŸn. zm.)

powinny udać się do Biura Powiatowego Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z wnioskiem o wydanie przedmiotowego zaświadczenia.
Wykaz dodatkowych dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
56 KB
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
72 KB
Opis projektu pod katem lokalnych kryteriów wyboru (wersja edytowalna)
112 KB
Opis projektu pod katem lokalnych kryteriów wyboru
64 KB
Karta oceny zgodności operacji z LSR
64 KB
OCENA MERYTORYCZNA - Karta oceny zgodności operacji z LSR
48 KB
UWAGA: na co zwrócić uwagę?

W II naborze na działanie "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" przeznaczono do rozdysponowania kwotę 84 000,00 zł.
W I naborze rozdano kwotę 52 000,00 zł co oznacza, że koperta na to działanie w ramach Celu Ogólnego I "ROZWÓJ TURYSTYKI BAZUJĽCEJ NA WALORACH PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH OBSZARU LGD DUNAJEC-BIAŁA" Przedsięwzięcie "Spójna i atrakcyjna oferta turystyczna regionu Dunajec-Biała" zmniejszyła się z dotychczas dostępnych 80 000,00 zł do 28 000,00 zł
Celem działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej jest Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu to 100 000 zł

Dofinanosowaniu podlega 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych

Limit na jednego beneficjenta wynosi 100 000 zł

Uwaga: Dofinansowanie jest wypłacane po realizacji projektu. Oznacza to, że na realizację projektu nalezy zabezpieczyć środki samodzielnie.

Jednocześnie można wystąpić o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji maksymalnie do wysokości 20% kwoty pomocy. Wniosek o wyprzedzające finansowanie należy złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel 14 665 37 37 w godz. 07:45 - 15:45

Wprowadził: Jan Czaja (Kierownik Biura LGD) dnia 22-03-2010 godz. 20:33 | Ostatnia zmiana z dnia 25-03-2010 godz. 22:11
I   N   F   O   R   M   A   C   J   A
"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie,
Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - PROW 2014-2020.
Copyright © 2009   LGD Dunajec - Biała O nas | zgłoś błąd | prywatność | reklama | kontakt | mapa serwisu
Nasze Gminy:               Gmina Pleśna | Królewskie Miasto i Gmina Ciężkowice | Miasto i Gmina Zakliczyn | Miasto i Gmina Wojnicz
Linki Partnerskie:          Borzęcińsko-Radłowska LGD | Pogórzańskie Stow. Rozwoju | Zielony Pierścień Tarnowa |
web stats stat24