Liczba Gmin (4)  |  liczba sołectw (63)  |  liczba mieszkańców (49 250)  |  Budżet na LSR (7 117 320,00 zł)  | 
Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała

        LGD Dunajec-Biała:
•  LGD Dunajec Biała
•  Statut i inne dokumenty
•  Władze i Rada Decyzyjna
•  Biuro
•  Nasza LGD
•  Członkowie LGD
        Nabory wniosków:
•  Różnicowanie działaln.
•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi
•  Małe projekty
    materiały do pobrania
•  Pula Srodków
•  Konsultacje
        Materiały do pobrania:
•  Lokalna Strategia Rozw.
•  Wytyczne oceny
•  LEADER dobre praktyki
•  Przykłady działań
        Skrzynka pomysłów:
•  Masz pomysł ?
•  Daj cynk ...
        Linki Partnerskie:
Tarnowskie Centrum Informacji
Małopolska agroturystyka
Zarabiaj na turystyce
Szlak architektury drewnianej
Polska Organizacja Turystyczna
biuro@europoland.com

pon. - ptk. 10.00 - 18.00

  KOMUNIKATY
Działanie "Małe projekty"
PULA NA LATA 2007-20131 200 000 zł
Łączna liczba planowanych wniosków80
Średnia kwota dofinansowania15 000 zł
Wnioski mogą składać:

1. osoby fizyczne

2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na obszarze objętym LSR

3. osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze

Czy stowarzyszenia zwykłe mogą ubiegać się o dotacje w ramach małych projektów?
Stowarzyszenia zwykłe, czyli nierejestrowe, choć nie są wykluczone z grona beneficjentów mogą mieć trudności w ubieganiu się o przyznanie pomocy ze względu na to, że:
+ nie mają osobowości prawnej, co uniemożliwia wystąpienie z wnioskiem o przyznanie pomocy (chyba, że ustawa nadaje im zdolność do czynności prawnych),
+ § 42 ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855; z 2003 r. Nr 96, poz. 874; z 2004r. Nr 102, poz.1055) stanowi , że takie stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność jedynie ze składek członkowskich i "nie może przyjmować darowizn, spadków i zapisów oraz dotacji, a także korzystać z ofiarności publicznej". stanowisko MRiRW


Czy beneficjentem małych projektów może być instytucja kultury, zakład budżetowy lub szkoła, dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego?
Tak beneficjentem małych projektów może być instytucja kultury, zakład budżetowy lub szkoła, dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego pod warunkiem, że jest podmiotem będącym osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości pranej, której ustawy nadają zdolność prawną, która posiada siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzi działalność na tym obszarze stanowisko MRiRW


4. osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze

5. jednostki samorządu terytorialnego


Wnioski będą przyjmowane w ramach:


CEL OGÓLNY:
Rozwój turystyki bazującej na walorach przyrodniczych (12 wniosków)


CEL SZCZEGÓŁOWY:
Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej, Rekreacyjnej i Sportowej


Przedsięwzięcie:
Spójna i atrakcyjna oferta turystyczna obszaru LGD Dunajec-Biała 4 wnioski

CEL SZCZEGÓŁOWY:
Poprawa stanu technicznego Zabytków i Obiektów Dziedzictwa Kulturalnego Regionu


Przedsięwzięcie:
Zabytki i miejsca historyczne ważnym czynnikiem rozw. turystyczn. LGD Dunajec-Biała 4 wnioski

CEL SZCZEGÓŁOWY:
Aktywna Promocja Walorów Turystyczno-Kulturowych Regionu


Przedsięwzięcie:
Znana marka turystyczna - obszar LGD Dunajec-Biała 4 wnioski


CEL OGÓLNY:
Różnicowanie Działalności Gospodarczej Obszaru LGD Dunajec-Biała w Oparciu o Produkty Lokalne i Tradycyjne Rzemiosło (16 wniosków)


CEL SZCZEGÓŁOWY:
Wzrost Dochodów Lokalnych Gospodarstw Rolnych


Przedsięwzięcie:
Centrum produkcji żywności wysokiej jakości na obszarze LGD Dunajec-Biała 8 wniosków

CEL SZCZEGÓŁOWY:
Podnoszenie Poziomu Kwalifikacji Rolników i Przedsiębiorców w Zakresie Korzystania z Pomocy Zewnętrznej oraz Prowadzonej Działalności


Przedsięwzięcie:
Lokalny system wsparcia kwalifikacji rolników i producentów 4 wnioski

CEL SZCZEGÓŁOWY:
Rozwój Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pozarolniczej

Przedsięwzięcie:
Powrót do tradycji - promocja rzemiosła, rękodzielnictwa i ginących zawodów 4 wnioski


CEL OGÓLNY:
Rozwój społeczności lokalnej obszaru LGD Dunajec-Biała (32 wnioski)


CEL SZCZEGÓŁOWY:
Wzrost Jakości Zasobów Pracy


Przedsięwzięcie:
Rozwój umiejętności i kompetencji mieszkańców obszaru LGD Dunajec-Biała 8 wniosków

CEL SZCZEGÓŁOWY:
Obszar Integrujący mieszkańców


Przedsięwzięcie:
Rozwój oferty spędzania wolnego czasu 12 wniosków

Przedsięwzięcie:
Obszar wyrównujący możliwości samodzielnego rozwoju mieszkańców 12 wniosków


CEL OGÓLNY:
Zachowanie Dziedzictwa Przyrodniczego Obszaru LGD Dunajec-Biała (20 wniosków)


CEL SZCZEGÓŁOWY:
Podnoszenie Swiadomości Ekologicznej Mieszkańców


Przedsięwzięcie:
Społeczność przyjazna środowisku 12 wniosków

CEL SZCZEGÓŁOWY:
Zwiększenie Udziału Odnawialnych Źródeł Energii


Przedsięwzięcie:
Energia w zgodzie z naturą 8 wnioskówPozostałe informacje:

Przez mały projekt rozumiemy projekt którego koszt całkowity nie jest mniejszy niż 4 500 zł oraz nie jest większy niż 100 000 zł

Dofinanosowaniu podlega 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 25 000 zł/projekt

Limit na jednego beneficjenta wynosi 100 000 zł

Uwaga: Dofinansowanie jest wypłacane po realizacji projektu. Oznacza to, że na realizację projektu nalezy zabezpieczyć środki samodzielnie.

Jednocześnie można wystąpić o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji maksymalnie do wysokości 20% kwoty pomocy. Wniosek o wyprzedzające finansowanie należy złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy.

Zatem realizując np projekt za 10 000 zł:

a) występujemy o dofinansowanie w wysokości 70% tj. 7000 zł
b) zabezpieczamy środki własne w wysokości 20% tj.    2000 zł
c) nasz wkład (praca społeczna) stanowi do 10% tj        1000 zł

Z góry dysponujemy kwotą:

1400 (finansowanie wyprzedzające)
2000 zł środki własne
1000 zł praca własna
_________

4400 zł Musimy pożyczyć 5600 zł.

Lokalna Strategia Rozwoju | małe projekty, materiał - 120 KB
Wprowadził: Jan Czaja (Kierownik Biura LGD) dnia 01-11-2009 godz. 16:00 | Ostatnia zmiana z dnia 12-11-2009 godz. 19:33
I   N   F   O   R   M   A   C   J   A
"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie,
Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - PROW 2014-2020.
Copyright © 2009   LGD Dunajec - Biała O nas | zgłoś błąd | prywatność | reklama | kontakt | mapa serwisu
Nasze Gminy:               Gmina Pleśna | Królewskie Miasto i Gmina Ciężkowice | Miasto i Gmina Zakliczyn | Miasto i Gmina Wojnicz
Linki Partnerskie:          Borzęcińsko-Radłowska LGD | Pogórzańskie Stow. Rozwoju | Zielony Pierścień Tarnowa |
web stats stat24