Liczba Gmin (4)  |  liczba sołectw (63)  |  liczba mieszkańców (49 250)  |  Budżet na LSR (7 117 320,00 zł)  | 
Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała

        LGD Dunajec-Biała:
•  LGD Dunajec Biała
•  Statut i inne dokumenty
•  Władze i Rada Decyzyjna
•  Biuro
•  Nasza LGD
•  Członkowie LGD
        Nabory wniosków:
•  Różnicowanie działaln.
•  Mikroprzedsiębiorstwa
    materiały do pobrania
•  Odnowa wsi
•  Małe projekty
•  Pula Srodków
•  Konsultacje
        Materiały do pobrania:
•  Lokalna Strategia Rozw.
•  Wytyczne oceny
•  LEADER dobre praktyki
•  Przykłady działań
        Skrzynka pomysłów:
•  Masz pomysł ?
•  Daj cynk ...
        Linki Partnerskie:
Tarnowskie Centrum Informacji
Małopolska agroturystyka
Zarabiaj na turystyce
Szlak architektury drewnianej
Polska Organizacja Turystyczna
biuro@europoland.com

pon. - ptk. 10.00 - 18.00

  KOMUNIKATY
Działanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw"
PULA NA LATA 2007-2013640 000 zł
Łączna liczba planowanych wniosków16
Średnia kwota dofinansowania40 000 zł
Wniosek może składać:

1. Osoba fizyczna
2. osoba prawna*
3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej*

* które prowadzą działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób,
   i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro.

Wnioski będą przyjmowane w ramach:


CEL OGÓLNY:
Rozwój turystyki bazującej na walorach przyrodniczych (2 wnioski)


CEL SZCZEGÓŁOWY:
Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej, Rekreacyjnej i Sportowej


Przedsięwzięcie:
Spójna i atrakcyjna oferta turystyczna obszaru LGD Dunajec-Biała 2 wnioski

CEL SZCZEGÓŁOWY:
Poprawa stanu technicznego Zabytków i Obiektów Dziedzictwa Kulturalnego Regionu


Przedsięwzięcie:
Zabytki i miejsca historyczne ważnym czynnikiem rozw. turystyczn. LGD Dunajec-Biała 0 wniosków

CEL SZCZEGÓŁOWY:
Aktywna Promocja Walorów Turystyczno-Kulturowych Regionu


Przedsięwzięcie:
Znana marka turystyczna - obszar LGD Dunajec-Biała 0 wniosków


CEL OGÓLNY:
Różnicowanie Działalności Gospodarczej Obszaru LGD Dunajec-Biała w Oparciu o Produkty Lokalne i Tradycyjne Rzemiosło (8 wniosków)


CEL SZCZEGÓŁOWY:
Wzrost Dochodów Lokalnych Gospodarstw Rolnych


Przedsięwzięcie:
Centrum produkcji żywności wysokiej jakości na obszarze LGD Dunajec-Biała 2 wnioski

CEL SZCZEGÓŁOWY:
Podnoszenie Poziomu Kwalifikacji Rolników i Przedsiębiorców w Zakresie Korzystania z Pomocy Zewnętrznej oraz Prowadzonej Działalności


Przedsięwzięcie:
Lokalny system wsparcia kwalifikacji rolników i producentów 2 wnioski

CEL SZCZEGÓŁOWY:
Rozwój Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pozarolniczej


Przedsięwzięcie:
Powrót do tradycji - promocja rzemiosła, rękodzielnictwa i ginących zawodów 4 wnioski


CEL OGÓLNY:
Rozwój społeczności lokalnej obszaru LGD Dunajec-Biała (2 wnioski)


CEL SZCZEGÓŁOWY:
Wzrost Jakości Zasobów Pracy


Przedsięwzięcie:
Rozwój umiejętności i kompetencji mieszkańców obszaru LGD Dunajec-Biała 2 wnioski

CEL SZCZEGÓŁOWY:
Obszar Integrujący mieszkańców


Przedsięwzięcie:
Rozwój oferty spędzania wolnego czasu 0 wniosków

Przedsięwzięcie:
Obszar wyrównujący możliwości samodzielnego rozwoju mieszkańców 0 wniosków


CEL OGÓLNY:
Zachowanie Dziedzictwa Przyrodniczego Obszaru LGD Dunajec-Biała (4 wnioski)


CEL SZCZEGÓŁOWY:
Podnoszenie Swiadomości Ekologicznej Mieszkańców


Przedsięwzięcie:
Społeczność przyjazna środowisku 0 wniosków

CEL SZCZEGÓŁOWY:
Zwiększenie Udziału Odnawialnych Źródeł Energii


Przedsięwzięcie:
Energia w zgodzie z naturą 4 wnioskiPozostałe informacje:

Forma i wysokość pomocy

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji.
Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:

1) 100 tys. zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;

2) 200 tys. zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;

3) 300 tys. zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 tys. zł.

W przypadku przetwórstwa produktów rolnych (objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot Europejskich) lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, wynosi 100 tys. zł.

Dofinanosowaniu podlega 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych

Uwaga: Dofinansowanie jest wypłacane po realizacji projektu. Oznacza to, że na realizację projektu nalezy zabezpieczyć środki samodzielnie.

Jednocześnie można wystąpić o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji maksymalnie do wysokości 20% kwoty pomocy. Wniosek o wyprzedzające finansowanie należy złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy.

Lokalna Strategia Rozwoju | mikroprzedsiębiorstwa, materiał - 120 KB
Wprowadził: Jan Czaja (Kierownik Biura LGD) dnia 01-11-2009 godz. 16:00 | Ostatnia zmiana z dnia 04-11-2009 godz. 20:25
I   N   F   O   R   M   A   C   J   A
"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie,
Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - PROW 2014-2020.
Copyright © 2009   LGD Dunajec - Biała O nas | zgłoś błąd | prywatność | reklama | kontakt | mapa serwisu
Nasze Gminy:               Gmina Pleśna | Królewskie Miasto i Gmina Ciężkowice | Miasto i Gmina Zakliczyn | Miasto i Gmina Wojnicz
Linki Partnerskie:          Borzęcińsko-Radłowska LGD | Pogórzańskie Stow. Rozwoju | Zielony Pierścień Tarnowa |
web stats stat24