Liczba Gmin (4)  |  liczba sołectw (63)  |  liczba mieszkańców (49 250)  |  Budżet na LSR (7 117 320,00 zł)  | 
Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała

        LGD Dunajec-Biała:
•  LGD Dunajec Biała
•  Statut i inne dokumenty
•  Lokalna Strategia Rozw.
•  Logo i inne pliki
•  Władze i Rada Decyzyjna
•  Biuro | Kontakt
Informacja Turystyczna
        Nabory wniosków:
  Drugi nabór wniosków

•  Małe projekty
•  Odnowa wsi
•  Mikroprzedsiębiorstwa

  Pierwszy nabór wniosków

•  Małe projekty
•  Odnowa wsi

•  Harmonogram naborów
•  Cele LSR
•  Wzór odwołania

•  Konsultacje
•  Różnicowanie działaln
•  Małe projekty
•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi

  Drugi nabór wniosków

•  Różnicowanie działaln
•  Małe projekty
•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi

•  Harmonogram naborów
•  Cele LSR
•  Wzór odwołania

•  Konsultacje
•  Różnicowanie działaln
•  Małe projekty
•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi

  Drugi nabór wniosków

•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi


•  Harmonogram naborów

•  Różnicowanie działaln. I
•  Różnicowanie działaln. II
•  Małe projekty
•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi


•  Harmonogram naborów

•  Różnicowanie działaln.
•  Małe projekty
•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi

•  Konsultacje
•  Interpretacje
•  Księga Wizualizacji
•  Różnicowanie działaln.
•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi
•  Małe projekty
•  Pula Srodków
•  Interpretacje
•  Konsultacje
        Materiały do pobrania:
•  Uchwały Organów LGD
•  Wytyczne oceny
•  LEADER dobre praktyki
•  Kwartalnik LGD
•  Przykłady działań
•  Materiały ze szkoleń
•  Zapytania ofertowe
Kwartalnik LGD
9 nowych opracowań
        Warto wiedzieć:
Poszukaj Swoje LGD
        Koniecznie zobacz:
Wschodnia Małopolska na Rowerze
Smak na Produkt
Turystyka Wiejska w Europie Srodkowej
Wiejski Smak Europy
Smak na Produkt
1914-1918 Wspomnienie dróg do Europyt
        Skrzynka pomysłów:
•  Masz pomysł ?
•  Daj cynk ...
        Linki Partnerskie:
Tarnowskie Centrum Informacji
Aplikacja SmartSAD
Małopolska agroturystyka
Zarabiaj na turystyce
Szlak architektury drewnianej
Polska Organizacja Turystyczna
biuro@europoland.com

pon. - ptk. 10.00 - 18.00

  KOMUNIKATY DLA BENEFICJENTÓW W NABORZE NA 2010 ROK
WNIOSEK MOŻE SKŁADAĆ

1. Osoba fizyczna
2. osoba prawna*
3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej*

* które prowadzą działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób,
   i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Nabór wniosków rozpocznie się dnia 11 paŸdziernika 2010 r. i będzie trwał 30 dni tj. do dnia 09 listopada 2010 r. Wnioski i niezbędne dokumenty znajdujš sie poniżej:
Wniosek o przyznanie pomocy
500 KB
Wniosek o przyznanie pomocy wersja edytowalna
468 KB
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla działania tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiotrstw
884 KB
Ekonomiczny plan operacji
584 KB
Ekonomiczny plan operacji (wersja edytowalna)
384 KB
Instrukcja wypełniania Ekonomicznego planu operacji
280 KB
Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy
64 KB
Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy (wersja edytowalna)
92 KB
Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis
80 KB
Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis (wersja edytowalna)
32 KB
Oświadczenie Wnioskodawcy podejmujšcego wykonywanie działalnoœci gospodarczej
84 KB
Oświadczenie Wnioskodawcy podejmujšcego wykonywanie działalnoœci gospodarczej (wersja edytowalna)
32 KB
Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości, że wyraża on zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością - w przypadku, gdy operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym, lub będącej przedmiotem współwłasności.
119 KB
Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości, że wyraża on zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością - w przypadku, gdy operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym, lub będącej przedmiotem współwłasności. (wersja edytowalna)
40 KB
UWAGA: osoby/podmioty które nie posiadają:

Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym nadanym zgodnie z Ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz 76 z póŸn. zm.)

powinny udać się do Biura Powiatowego Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z wnioskiem o wydanie przedmiotowego zaświadczenia.
Wykaz dodatkowych dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
56 KB
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
72 KB
Opis projektu pod kštem lokalnych kryteriów wyboru (wersja edytowalna)
112 KB
Opis projektu pod kštem lokalnych kryteriów wyboru
104 KB
Karta oceny zgodności operacji z LSR
64 KB
OCENA MERYTORYCZNA - Karta oceny zgodności operacji z LSR
16 KB
UWAGA: na co zwrócić uwagę?

W II naborze na działanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" przeznaczono do rozdysponowania kwotę 108 000,00 zł. W ramach niniejszej kwoty dofinansowanie powinny uzyskac 2 wnioski (w myœl LSR œredni poziom dofinansowania wniosku wynosi 40 000 zł)
Wprowadził: Jan Czaja (Kierownik Biura LGD) dnia 07-09-2010 godz. 23:59 | Ostatnia zmiana z dnia 07-09-2010 godz. 23:59
I   N   F   O   R   M   A   C   J   A
"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie,
Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - PROW 2014-2020.
Copyright © 2009   LGD Dunajec - Biała O nas | zgłoś błąd | prywatność | reklama | kontakt | mapa serwisu
Nasze Gminy:               Gmina Pleśna | Królewskie Miasto i Gmina Ciężkowice | Miasto i Gmina Zakliczyn | Miasto i Gmina Wojnicz
Linki Partnerskie:          Borzęcińsko-Radłowska LGD | Pogórzańskie Stow. Rozwoju | Zielony Pierścień Tarnowa |
web stats stat24