Liczba Gmin (4)  |  liczba sołectw (63)  |  liczba mieszkańców (49 250)  |  Budżet na LSR (7 117 320,00 zł)  | 
Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała

        LGD Dunajec-Biała:
•  LGD Dunajec Biała
•  Statut i inne dokumenty
•  Lokalna Strategia Rozw.
•  Logo i inne pliki
•  Władze i Rada Decyzyjna
•  Biuro | Kontakt
Informacja Turystyczna
        Nabory wniosków:
  Drugi nabór wniosków

•  Małe projekty
•  Odnowa wsi
•  Mikroprzedsiębiorstwa

  Pierwszy nabór wniosków

•  Małe projekty
•  Odnowa wsi

•  Harmonogram naborów
•  Cele LSR
•  Wzór odwołania

•  Konsultacje
•  Różnicowanie działaln
•  Małe projekty
•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi

  Drugi nabór wniosków

•  Różnicowanie działaln
•  Małe projekty
•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi

•  Harmonogram naborów
•  Cele LSR
•  Wzór odwołania

•  Konsultacje
•  Różnicowanie działaln
•  Małe projekty
•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi

  Drugi nabór wniosków

•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi


•  Harmonogram naborów

•  Różnicowanie działaln. I
•  Różnicowanie działaln. II
•  Małe projekty
•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi


•  Harmonogram naborów

•  Różnicowanie działaln.
•  Małe projekty
•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi

•  Konsultacje
•  Interpretacje
•  Księga Wizualizacji
•  Różnicowanie działaln.
•  Mikroprzedsiębiorstwa
•  Odnowa wsi
•  Małe projekty
•  Pula Srodków
•  Interpretacje
•  Konsultacje
        Materiały do pobrania:
•  Uchwały Organów LGD
•  Wytyczne oceny
•  LEADER dobre praktyki
•  Kwartalnik LGD
•  Przykłady działań
•  Materiały ze szkoleń
•  Zapytania ofertowe
Kwartalnik LGD
9 nowych opracowań
        Warto wiedzieć:
Poszukaj Swoje LGD
        Koniecznie zobacz:
Wschodnia Małopolska na Rowerze
Smak na Produkt
Turystyka Wiejska w Europie Srodkowej
Wiejski Smak Europy
Smak na Produkt
1914-1918 Wspomnienie dróg do Europyt
        Skrzynka pomysłów:
•  Masz pomysł ?
•  Daj cynk ...
        Linki Partnerskie:
Tarnowskie Centrum Informacji
Aplikacja SmartSAD
Małopolska agroturystyka
Zarabiaj na turystyce
Szlak architektury drewnianej
Polska Organizacja Turystyczna
biuro@europoland.com

pon. - ptk. 10.00 - 18.00

  KOMUNIKATY DLA BENEFICJENTÓW W NABORZE NA 2010 ROK
WNIOSEK MOŻE SKŁADAĆ:

1. osoby fizyczne

2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na obszarze objętym LSR

3. osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze

Czy stowarzyszenia zwykłe mogą ubiegać się o dotacje w ramach małych projektów?
Stowarzyszenia zwykłe, czyli nierejestrowe, choć nie są wykluczone z grona beneficjentów mogą mieć trudności w ubieganiu się o przyznanie pomocy ze względu na to, że:
+ nie mają osobowości prawnej, co uniemożliwia wystąpienie z wnioskiem o przyznanie pomocy (chyba, że ustawa nadaje im zdolność do czynności prawnych),
+ § 42 ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855; z 2003 r. Nr 96, poz. 874; z 2004r. Nr 102, poz.1055) stanowi , że takie stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność jedynie ze składek członkowskich i "nie może przyjmować darowizn, spadków i zapisów oraz dotacji, a także korzystać z ofiarności publicznej". stanowisko MRiRW


Czy beneficjentem małych projektów może być instytucja kultury, zakład budżetowy lub szkoła, dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego?
Tak beneficjentem małych projektów może być instytucja kultury, zakład budżetowy lub szkoła, dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego pod warunkiem, że jest podmiotem będącym osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości pranej, której ustawy nadają zdolność prawną, która posiada siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzi działalność na tym obszarze stanowisko MRiRW


4. osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze

5. jednostki samorządu terytorialnego


MATERIAŁY DO POBRANIA

Nabór wniosków rozpocznie się dnia 15 kwietnia 2010 r. i będzie trwał 30 dni tj. do dnia 14 maja 2010 r. Wnioski i niezbędne dokumenty znajdują sie poniżej:
Wniosek o przyznanie pomocy
240 KB
Wniosek o przyznanie pomocy wersja edytowalna
680 KB
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla działania Małe projekty
528 KB
Wniosek o wyprzedzające finansowanie
183 KB
Wniosek o wyprzedzające finansowanie (wersja edytowalna)
352 KB
Instrukcja wypełniania wniosku o Wyprzedzające finansowanie
184 KB
UWAGA: osoby/podmioty które nie posiadają:

Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym nadanym zgodnie z Ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz 76 z póŸn. zm.)

powinny udać się do Biura Powiatowego Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z wnioskiem o wydanie przedmiotowego zaświadczenia.
Wykaz dodatkowych dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
56 KB
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
72 KB
Opis projektu pod katem lokalnych kryteriów wyboru (wersja edytowalna)
120 KB
Opis projektu pod katem lokalnych kryteriów wyboru
72 KB
Karta oceny zgodności operacji z LSR
64 KB
OCENA MERYTORYCZNA - Karta oceny zgodności operacji z LSR
56 KB
Przykładowa umowa partnerska
40 KB
Przykładowa umowa partnerska (wersja edytowalna)
30 KB
UWAGA: na co zwrócić uwagę?
Drzewo celów Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Dunajec-Biała
380 KB
WskaŸniki rezultatu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Dunajec-Biała
70 KB
Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
698 KB
Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
32 KB
W II naborze na działanie "Małe projekty" przeznaczono do rozdysponowania kwotę
221 000,00 zł.
W I naborze rozdano kwotę 85 111,53 zł
Przez mały projekt rozumiemy projekt którego koszt całkowity nie jest mniejszy niż 4 500 zł oraz nie jest większy niż 100 000 zł

Dofinanosowaniu podlega 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 25 000 zł/projekt

Limit na jednego beneficjenta wynosi 100 000 zł

Uwaga: Dofinansowanie jest wypłacane po realizacji projektu. Oznacza to, że na realizację projektu nalezy zabezpieczyć środki samodzielnie.

Jednocześnie można wystąpić o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji maksymalnie do wysokości 20% kwoty pomocy. Wniosek o wyprzedzające finansowanie należy złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy.

Zatem realizując np projekt za 10 000 zł:

a) występujemy o dofinansowanie w wysokości 70% tj. 7000 zł
b) zabezpieczamy środki własne w wysokości 20% tj.    2000 zł
c) nasz wkład (praca społeczna) stanowi do 10% tj        1000 zł

Z góry dysponujemy kwotą:

1400 (finansowanie wyprzedzające)
2000 zł środki własne
1000 zł praca własna
_________

4400 zł Musimy pożyczyć 5600 zł.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel 14 665 37 37 w godz. 07:45 - 15:45

Wprowadził: Jan Czaja (Kierownik Biura LGD) dnia 29-03-2010 godz. 22:13 | Ostatnia zmiana z dnia 17-04-2010 godz. 21:03
I   N   F   O   R   M   A   C   J   A
"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie,
Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - PROW 2014-2020.
Copyright © 2009   LGD Dunajec - Biała O nas | zgłoś błąd | prywatność | reklama | kontakt | mapa serwisu
Nasze Gminy:               Gmina Pleśna | Królewskie Miasto i Gmina Ciężkowice | Miasto i Gmina Zakliczyn | Miasto i Gmina Wojnicz
Linki Partnerskie:          Borzęcińsko-Radłowska LGD | Pogórzańskie Stow. Rozwoju | Zielony Pierścień Tarnowa |
web stats stat24